tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Noun - A buddess is the term for a female buddy.
Hey, jennie is my buddess, dont you be calling her a hoe.
viết bởi Joe Renninger 28 Tháng sáu, 2006