tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
verb, to hook up with ones' clients
"buddied" or to buddy
I buddied that SVP of marketing
viết bởi consultant101 09 Tháng chín, 2009