Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

buddist chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?