tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
1. A Phat Azz
2. A Really Phat Azz
Damn u c dat azz! Shortie got a budonk.
viết bởi Richard Taylor 02 Tháng chín, 2003