tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A sexy ass girl she make me soo horny😂😂
~sabian
"Budour is the most beautiful girl I have ever seen".
viết bởi Sabian Bruh 16 Tháng mười, 2013