tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Noun:New Jersey's way of saying beautiful
New jersey Man:Gawd Babby ,your so buftieful

New mexico Woman:What?
viết bởi Gothamo 10 Tháng mười, 2009