tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A fancy ghetto car
I woke up in a bugalati
viết bởi Swagmonster117 24 Tháng chín, 2013