tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Term used to describe a person that pungent odour
Person 1: Eww what's that smell
Person 2: It must be shannon that bugandu
viết bởi Roger Pople 05 Tháng mười, 2006

Words related to bugandu

bogandu bogandue bogundu boogandu bugandoo