tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
beyond hugely beautiful
Since she is beyond beauty, she is bugeful.
viết bởi binked -up 10 Tháng mười một, 2006