tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The state of being physically fatigued
i've had a hard day at work.. i've bot buggermeametosis
viết bởi anonymous 27 Tháng năm, 2004