tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

bulges-of-fat-at-the-sides-of-the-waist chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?