tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

bulky -> antonyms: light chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?