tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
i dont shave my bum fluff cos it makes me look more of a man for the ladies.
look at me! (tom johnson)
viết bởi thomas johnson 29 Tháng bảy, 2003