tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
happening, going on, currently transpiring
what's burbilatin' mah brotha?
viết bởi tyrell 17 Tháng tư, 2003
3 2