tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A gov't employee, who is not doing the public a service.
Big Brother is full of bureaurats and civil leaches.
viết bởi GewehrWolf 03 Tháng tư, 2007