tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

burnt like toast chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?