tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
somebody who sings on the bus or somebody who sings the best.
Our bus singer rocks!


orShe is so the bus singer!
viết bởi TEEHEE98 12 Tháng tư, 2009

Words related to bus singer

beast best bus great singer