tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a grouse, wild game
we went hunting bush chicken
viết bởi snowdog670 26 Tháng một, 2012