tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A bush colt is a child that results from a casual sexual encounter.
My new girlfriend has two bush colts.
viết bởi Captain Brad 05 Tháng mười hai, 2011