tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To ejaculate sperm 10 times in a row.
-Yo, dawg, did you see Megan Fox's latest video?
-Hell yeah, man. I'm about to go bust 10 nuts in the bathroom.
viết bởi *<3*anonymous*<3* 22 Tháng chín, 2010