tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

but nod of acknowledgement is so long chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?