tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Not acceptable in any way, shape or form.
Abbey:"I can't hang today! Sorry!:("
Ryan:"Grrrr! That's butt-garbage!"
viết bởi gaymrphillips 16 Tháng mười, 2011