tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Another term for taking a dump or "dropping a deuce."
How's your buttpoo?
viết bởi Mike 31 Tháng ba, 2003