tìm từ bất kỳ, như là fap:

c/karrass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?