tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

c.o.i.b chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?