tìm từ bất kỳ, như là yeet:

cabrini chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?