tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Little pelets of shit.
like shit, but in its cute form.
*a baby takes a shit* "aw look at the little cacita"
viết bởi homewrecka 14 Tháng chín, 2008