tìm từ bất kỳ, như là doxx:

cack scouting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?