tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Cackaleezy is a rare misuse of the word Cackalacka. It is gay.
"Yo, let's head down to South Cackaleezy son! I'm gay."
viết bởi Barry Banks 13 Tháng chín, 2006