tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a gay mans sex organ (manginer) or arse.
have you been having it up the cackle backle?
viết bởi darren lowe 23 Tháng ba, 2005