tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Bostonian enuciation of one who fellates.
Fack youse, youse fackin' cacksakkah.
viết bởi Bearinwoods, P.E. 16 Tháng bảy, 2003