tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

caddilac time chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?