tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

cage against the machine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?