tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
california weed
One Hitter Quitters
viết bởi Jim 12 Tháng tư, 2003
 
2.
what chall want but just can't get!
viết bởi DCPimp 24 Tháng tám, 2003