tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

california buck chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?