tìm từ bất kỳ, như là fleek:

california bull chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?