tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To reserve the rear seat behind the passenger seat, "shotgun."
Person 1: I call shotgun.
Person 2: Well then I call Cobaine.
viết bởi Matt Youngblood 13 Tháng tám, 2005

Words related to call cobaine

shotgun