tìm từ bất kỳ, như là hipster:

can of death chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?