tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
showing that one needs to indeed not
Hey do you like my horizontal stripes?

'can u not'
viết bởi LEANNACFUCKINGCALLAHAN 26 Tháng mười một, 2013