tìm từ bất kỳ, như là sex:

can we still be friends? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?