Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:

can't say DIYDx2, because the 2nd D is different chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?