tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
New slang for marijuana
Let's get a bag/sack of canabu.

Guy 1: Wanna burn later?
Guy 2: Na, I'm out of canabu.
viết bởi Mrbeatnic 25 Tháng chín, 2009