tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Canadian DDR player. Who cares?
CanAdam plays DDR. Does that make him important enough to be on urbandictinary.com? Probably not.
viết bởi Anonymous 22 Tháng tám, 2003