tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To end a relationship.
She screwed who!? Oh, hell no...I'm cancelling her subscription.
viết bởi UA 27 Tháng tám, 2004