tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
8.
see hippyflipping
viết bởi Anonymous 15 Tháng tám, 2003
 
9.
Mixing 2 drugs which, on their own, cause very different effects(EX. ecstasy and acid)
viết bởi Anonymous 17 Tháng chín, 2003