Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:

cannan 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?