tìm từ bất kỳ, như là bias:

cap fam chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?