tìm từ bất kỳ, như là sounding:

capitles chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?