tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Sebastian ; None but Sebastian.
Thats Capn' carl fool!!
viết bởi Sebastian 03 Tháng một, 2005