tìm từ bất kỳ, như là kappa:

car seats for the littles chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?